Draft Wexford County Council Beach Bye-Laws 2021

Closeddate_range20 Apr, 2021, 12:01am - 8 Jun, 2021, 5:00pm

Primary tabs

COMHAIRLE CONTAE LOCH GARMAN - FÓGRA POIBLÍ

Dréacht-Fhodhlíthe Trá Chomhairle Contae Loch Garman, 2021

English Version | Irish Version 

Dréacht-Fhodhlíthe Trá Chomhairle Contae Loch Garman, 2021

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Loch Garman Fodhlíthe a dhéanamh de réir Chuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, na Rialacháin um an Acht Rialtais Áitiúil 2001 (Fodhlíthe), 2006, an tAcht um Shábháilteacht Mhuirí, 2005, an tAcht um Rialú Madraí, 1986 (arna leasú), an tAcht Corr-Thrádála, 1995, an tAcht um Rialú Capall, 1996 agus an tAcht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997 (arna leasú) chun rialáil a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí amhail locadh, campáil, trádáil/fógraíocht, ceadúnais, dobharárthaí pearsanta / árthach cumhachta a úsáid, cláir thonnmharcaíochta/ cláir sheoltóireachta/canúnna a úsáid, chun gníomhartha áirithe a thoirmeasc agus amanna a shrianadh ag a bhféadfaidh capaill agus madraí a bheith ar Thránna áirithe a liostaítear as measc 34 Trá atá liostaithe i Sceideal 1 de na Fodhlíthe.

Beidh na Dréacht-Fhodhlíthe ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal (trí choinne) ar feadh tréimhse dar tús Dé Máirt an 20 Aibréan go dtí Dé Luain an 24 Bealtaine 2021 le linn gnáthuaireanta oibre ag na hOifigí seo a leanas de chuid Chomhairle Contae Loch Garman;

  • Comhairle Contae Loch Garman lena n-áirítear Oifigí Cheantar Bardasach Ros Láir, Halla an Chontae, An Charraig Leathan, Loch Garman
  • Comhairle Contae Loch Garman, Oifigí Cheantar Bardasach Ghuaire/Chill Mhucraise, An tIonad Cathartha, An Ascaill, Guaire.
  • Comhairle Contae Loch Garman, Oifigí Cheantar Bardasach Inis Córthaidh, Sráid na Cúirte, Inis Córthaidh
  • Comhairle Contae Loch Garman, Oifigí Cheantar Bardasach Ros Mhic Thriúin, The Tholsel, Ros Mhic Thriúin

Beidh na dréacht-Fhodhlíthe ar fáil chun féachaint orthu agus le híoslódáil ar shuíomh gréasáin Chomhairle Contae Loch Garman https://consult.wexfordcoco.ie/  le linn na tréimhse le haghaidh iniúchadh ag an bpobal. Beidh cóipeanna páipéir de na dréacht-Fhodhlíthe ar fáil ar iarraidh ar tháille €2. Ba chóir aighneachtaí nó tuairimí maidir leis na dréacht-Fhodhlíthe a dhéanamh trí an thairseach comhairliúcháin phoiblí  https://consult.wexfordcoco.ie/  nó scríbhinn chuig an Rannóg Comhshaoil, Comhairle Contae Loch Garman, Halla an Chontae, An Charraig Leathan, Loch Garman roimh 5.00 p.m. Dé Máirt an 8 Meitheamh, 2021. Déantar fiosrúcháin ghutháin chuig Seirbhís Custaiméara ar 053 9196000.

Carolyne Godkin,

Stiúrthóir Seirbhísí, Tithíocht, Pobal, Leabharlanna, Ealaíona, Seirbhísí Éigeandála, Comhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide.

 

 

 

WEXFORD COUNTY COUNCIL PUBLIC NOTICE

 Draft Wexford County Council Beach Bye-Laws 2021

English Version | Irish Version

Wexford County Council proposes to make Bye-Laws in accordance with Part 19 of the Local Government Act 2001, the Local Government Act 2001 (Bye-Laws) Regulations 2006, the Maritime Safety Act 2005, the Control of Dogs Act 1986 (as amended), the Casual Trading Act 1995, the Control of Horses Act 1996 and the Litter Pollution Act 1997 (as amended) to regulate activities such as parking, camping, trading/advertising, licences, use of personal watercraft/ power craft, use of surf boards/sailboards/canoes, prohibiting certain acts and restricting times at which horses and dogs can be on certain Beaches listed of 34 listed in Schedule 1 of the Draft Bye-Laws.

The Draft Bye-Laws will be available for public inspection (by appointment) for a period commencing on Tuesday 20th April to Monday 24th May, 2021 during normal working hours at the following Wexford County Council Offices;

  • Wexford County Council including Rosslare Municipal District Offices, County Hall, Carricklawn, Wexford
  • Wexford County Council, Gorey/Klimuckridge Municipal District Offices, Civic Square, The Avenue, Gorey.
  • Wexford County Council, Enniscorthy Municipal District Offices,  Courthouse, Court Street, Enniscorthy
  • Wexford County Council, New Ross Municipal District Offices, The Tholsel, New Ross

The draft Bye-Laws and maps will be available to view and download from Wexford County Council’s website at  https://consult.wexfordcoco.ie/ during the public inspection period. Paper copies of the draft Bye-laws will be available on request for a fee of €2. Submissions or observations with regard to the draft bye-laws should be made  should be made via the public consultation portal https://consult.wexfordcoco.ie/ or in writing to the Environment Section, Wexford County Council, New County Hall, Carricklawn, Wexford before 5.00 p.m. on Tuesday 8th June, 2021. Telephone enquiries to Customer Service on 053 9196000.

Carolyne Godkin,

Director of Services,

Housing, Community, Libraries, Arts, Emergency Services, Environment and Climate Action.